Geen producten (0)

• Algemene verkoopsvoorwaarden webshop Vintageone •

    Ondernemingsgegevens

Vintageone                            infovintageone.be
Duinenstraat 73/6                0498903869
8400 Oosgtende                   BTW nr. : BE0745254265

 Artikel 1 Algemene bepalingen
De e-commerce website van Vintageone, een Eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Duinenstraat 73/6 – 8400 Oostende, BTW BE   biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Vintageone moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Vintageone aanvaard zijn.

Artikel 2  Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3  Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Vintageone niet. Vintageone is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Vintageone is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst, info@vintageone.be

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Vintageone. Vintageone kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4  Online aankopen
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE55 3631 7229 1844

Vintageone is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5  Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via de webwinkel worden geleverd in België volgens aangeduide manier. Gelieve voor levering in andere landen contact op te nemen met de klantendienst, om na te gaan welke de mogelijkheden zijn.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen geleverd op het leveringsadres zoals opgegeven door de klant, binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
De levering gebeurt op het gelijkvloers in de eerste ruimte (zoals inkomhal of garage), zonder uitpakken of monteren.
De koper dient er zich vóór de aankoop van te vergewissen dat de deuropening, ramen, trapopening en andere ruimten ter plaatse voldoende ruim zijn om de levering op normale wijze te kunnen uitvoeren. Bovendien is de koper gehouden een vrij beschikbare ruimte te voorzien van 15 meter voor de vrachtwagen, dit binnen de 10 meter van het leveringsadres. Bij ontstentenis vervalt de eventuele gratis transportkost van € 100.
Indien Vintageone zich op de voor de levering afgesproken plaats en datum nutteloos bij de koper aanbiedt omdat de koper afwezig is, geen of onvoldoende toegang kan verlenen of niet kan betalen is de koper een vergoeding verschuldigd van € 100.
De eventuele onmogelijkheid tot levering kan in geen geval aanleiding geven tot kosteloze verbreking of wijziging van de verkoopovereenkomst. De (leverings-) kosten nodig voor een extra levering of leveringspoging zijn ten laste van de koper. Vintageone is slechts tot levering gehouden na voorafgaande en afzonderlijke overschrijving van deze extra kosten.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Vintageone.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Vintageone was geboden.

Artikel 6  Eigendomsvoorbehoud – Ontbinding
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Vintageone.  De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Vintageone te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Als de koper de goederen niet heeft afgehaald binnen de termijn van 3 weken heeft Vintageone het recht om, zonder ingebrekestelling, de verkochte goederen te factureren en er de betaling van te vragen, of de verkoop ambtshalve als ontbonden te beschouwen. In het eerste geval worden de goederen op kosten en risico van de koper opgeslagen in ons magazijn of bij een derde, waarbij de koper naast de verkoopprijs in hoofdsom, rente en kosten ook de kosten voor het opslaan dient te betalen. In het tweede geval dient de koper een vergoeding van € 100 te betalen die in geval van annulering van de bestelling is voorzien.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Vintageone.  De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Vintageone via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of via e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Vintageone heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Vintageone.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Indien de Klant dit wenst kan Vintageone de goederen terug komen ophalen tegen de kostprijs van €100.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Vintageone zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Vintageone alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Vintageone op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Vintageone wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Vintageone geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Vintageone betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 8  Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Vintageone en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Vintageone.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Vintageone zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9  Klantendienst
De klantendienst van Vintageone is bereikbaar op het telefoonnummer +32498903869 , via e-mail op info@vintageone.be of per post op het volgende adres Vintageone Duinenstraat 73/6, 8400 Oostende. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10  Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Vintageone beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Vintageone zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11  Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Vintageone respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Vintageone Duinenstraat 73/6, 8400 Oostende of info@vintageone.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Vintageone Duinenstraat 73/6, 8400 Oostende of info@vintageone.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Vintageone heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Vintageone houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Vintageone Duinenstraat 73/6, 8400 Oostende of info@vintageone.be.

Artikel 12  Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt gebruik gemaakt van:

  • First party cookies: dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
  • Third Party cookies: dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden,Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13   Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Vintageone om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 14   Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Vintageone. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15   Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16   Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Bij eventuele geschillen zijn de rechtbanken van de vestigingsplaats van de verkoper bevoegd en heeft de verkoper het recht om voor een andere territoriaal bevoegde rechtbank een procedure op te starten.

English 

DESCRIPTION of OBJECTS

Most of the objects that are put on sale are vintage and have been pre-owned. They are in the condition

that we bought them unless otherwise stated. So we report when the item is restored or repaired by us.

Please email info@vintageone.be or call us if you need extra information or clarification about an object you are interested in.

 

PAYMENTS

- Via Bank Transfer in euro to our International Bank account number   IBAN: BE55 3631 7229 1844    BIC: BBRUBEBB

- BANCONTACT, VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS  

 

 

PACKAGING

All items will be packed safely so that the shipping company personnel " can play football with it without

destructing the goods". 

 

SHIPPING

All parcels will be sent with Signed for Delivery and Track and Trace. Do not hesitate to contact us before

buying if you have questions about a shipping mode.

 

FEEDBACK and SERVICE

We pride ourselves on providing the best service before and after each sale. If you are ever dissatisfied

with your purchase for any reason, we will work with you to reach a positive solution.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.